Organisatie Platform Goudsberg

Van project naar stichting

In de periode 2012 tot 2017 is op initiatief van de stichting Het Luntersche Buurtbosch samen met Geldersch Landschap en Kasteelen en de gemeente Ede het project Goudsberg, Middelpunt van Nederland gerealiseerd. Deze drie grondeigenaren bezitten samen meer dan 60% van het ruim 1200 hectare grote Goudsberg-gebied. Met dit project zijn vele bijzonderheden op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en natuur op een samenhangende wijze in beeld gebracht en voor een breed publiek ‘beleefbaar’ gemaakt.

De tastbare resultaten van dit project zijn: een permanente tentoonstelling in Museum Lunteren en in De Koepel, een geheel vernieuwd wandelnetwerk op basis van een combinatie van een knoop- en keuzepunten-systeem, nieuwe informatiepanelen, informatiedragers (kijkers) over de geschiedenis, landschapsobjecten waaronder het geheel vernieuwde Middelpunt van Nederland, een nieuwe Hessenhut en de Tijdlijntrap, informatiebrochures en wandelkaarten, de website www.middelpuntvannederland.nl en niet te vergeten de nodige maatregelen ter verhoging van de natuurwaarden in het gebied.

Tijdens de realisatie van dit project is de wens ontstaan om de verworvenheden van dit project ook voor de toekomst te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Met dat doel hebben de drie grondeigenaren en Museum Lunteren op 13 februari 2017 de Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland (hierna te noemen Het Platform) opgericht. Deze 4 organisaties hebben indirect invloed op de benoeming van het bestuur van deze nieuwe stichting.

Statuten Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland

De statutaire doelstelling van Het Platform luidt als volgt:

“Het in stand en beleefbaar houden van de cultuurhistorische- en natuur waarden/schatten – en de samenhang daartussen – in het gebied De Goudsberg, Middelpunt van Nederland.”

De stichting tracht dit doel te bereiken door: zorg te dragen dat de reeds uitgelichte/opgegraven “schatten” toegankelijk blijven en dat de informatie daarover (via tentoonstellingen (in Museum Lunteren en De Koepel), informatieborden en kijkers in het veld, website en documentatie) juist en interessant blijft;
het uitlichten en opgraven van nieuwe “schatten”;

het in stand houden en eventueel uitbreiden van wandel- en fietsroutes (fysiek en digitaal), informatieborden, pijlpunten, kijkers en eventuele andere informatiedragers;

het in stand houden van de nieuwe Hessenhut, de “Tijdlijn Trap” in de grote Zandgroeve en de officiële toegang tot het Middelpunt van Nederland aan de Hessenweg;

het in standhouden van de website www.middelpuntvannederland.nl/www.middelpunt.nl;

de “schatten” van de Goudsberg uitdragen en promoten lokaal en boven lokaal;

het coördineren van activiteiten in Lunteren en omgeving die er op gericht zijn de “schatten” van de Goudsberg uit te dragen dan wel ervan gebruik te maken;

al hetgeen te doen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord

Kort samengevat gaat het om drie hoofdactiviteiten:

· Instandhouden resultaten Goudsbergproject

· Er zoveel mogelijk mensen van laten genieten: Marketing & Gastheerschap

· Toevoegen van nieuwe ‘schatten’.

Contactgegevens

Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland
Mielweg 31
6741ZV Lunteren
E-mail: info@middelpunt.nl
website: www.middelpunt.nl
Bank nr: NL61 RABO 0317 9154 87
KvK nr.: 857283856

De stichting heeft de verantwoordelijkheid voor de site www.middelpunt.nl en de zorg voor de privacy van de bezoekers van deze site.