|

Jaarverslag 2020 Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland

Het was een bijzonder jaar. Deze zin zal ongetwijfeld in veel verslagen over 2020 voorkomen. De pandemie had ook voor het Platform veel consequenties. In de 1e plaats was het op de Goudsberg drukker dan ooit, heel veel inwoners van de gemeente Ede en daarbuiten gingen wandelen in ons prachtige buitengebied.  

In de 2e plaats was het voor de meeste recreatieondernemers en middenstanders een moeilijk jaar. In het begin van de eerste ‘lock-down’ hebben wij als bestuur al de recreatieondernemers en de Middenstandsvereniging die ons financieel steunen telefonisch benaderd. Wij hebben gevraagd naar de consequenties van de pandemie voor hun bedrijven, hen voorgesteld hun bijdrage aan ons Platform in 2020 te halveren en hen verteld dat wij als Platform onze activiteiten vooral gaan richten op het uitbreiden en verrijken van www.middelpunt.nl. Deze persoonlijke benadering werd erg op prijs gesteld.

Na de oprichting van het Platform in 2017 was 2020 het derde jaar waarin alle facetten van het werk van het Platform aan de orde zijn gekomen. Het bestuur van de Stichting Platform Goudsberg vindt dat deze primaire onderhoudsopdracht ook in dit 3e jaar naar behoren is uitgevoerd.

Beheer buitenobjecten

Buitenobjecten zijn: het nieuwe wandelnetwerk, de kijkers, pijlpunten, informatieborden, het nieuwe Middelpunt, de nieuwe Hessenhut en de nieuwe Tijdlijntrap.

De kijkers hebben in 2020 voor het eerst zonder problemen goed gefunctioneerd. Geen vochtproblemen en het draaimechanisme werkt bij alle kijkers nu goed. Het lijkt erop dat de ingrijpende renovatie in 2019 eindelijk de jarenlange problemen met de kijkers heeft opgelost.

De informatieborden zijn, met nieuwe beschermende folie-laag eind maart 2020 teruggeplaatst. In de zomer van 2020 bleek dat door uitzetting van het bord en de sponning waarin het bord rust de folie-laag opnieuw ging loslaten. Het probleem is wederom aangekaart bij de leverancier en een oplossing voor dit nieuwe probleem is bedacht en die oplossing zal in de 1e helft van 2021 worden gerealiseerd. Ook deze nieuwe hersteloperatie valt onder de garantievoorwaarden van de leverancier.  

Het onderhoud van de pijlpunten bestaat uit het tweemaal per jaar verwijderen van begroeiing.

Het onderhoud van het wandelnetwerk vergt de nodige aandacht. Op een aantal plekken zijn knooppuntpalen en bermborden verdwenen en vernield. De routes worden regelmatig na gelopen en tekortkomingen worden snel geconstateerd en doorgegeven en vervolgens hersteld.

Ook de nieuwe buitenobjecten worden periodiek gecontroleerd en onderhouden. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van vrijwilligers. Bij het middelpunt wordt in de cortenstalen ringen het gras regelmatig gemaaid. En bij de tijdlijntrap worden de treden tweemaal per jaar opgevuld en regelmatig wordt het onkruid op de treden verwijderd.

De periodieke vaste controles en het onderhoud zelf heeft het Platform uitbesteed.

Naast de tijdlijntrap is vanaf het gereedkomen van de trap hebben mountainbikers een pad gecreëerd door naast de trap omhoog te fietsen. Later gingen hardlopers het pad dat zo was ontstaan ook gebruiken. In eerste instantie vanwege het gevaar heeft onze stichting in overleg met de ontwerper van de trap en onze onderhoudsleverancier in de periode 2018-2019 tot drie keer toe een hindernis gecreëerd om mountainbikers te ontmoedigen dit pad te gebruiken. Tot drie keer toe zijn deze hindernissen, de laatste met groot materieel, weer verwijderd / ongedaan gemaakt. Inmiddels is het pad door erosie (met name bij forse regenbuien) zo uitgesleten dat op termijn de stevigheid van de trap zelf wordt aangetast. Begin 2021 is onze onderhoudsleverancier met een geheel nieuw ontwerp van een drietal hindernissen gekomen. Dit ontwerp is uitvoerig besproken met de ontwerper en door hem ook goedgekeurd. De realisatie hiervan zal een forse investering vergen en zal sowieso eerst met de grondeigenaar, de gemeente Ede, moeten worden besproken.

Marketing en gastheerschap

Marketing en gastheerschap richt zich zowel op de inwoners van Lunteren, van de gehele gemeente Ede, van de gehele Gelderse Vallei alsook op bezoekers/toeristen daarbuiten. Het gaat niet zozeer om zo veel mogelijk mensen naar de Goudsberg te krijgen, het gaat vooral om mensen die geïnteresseerd zijn in natuur, landschap en cultuurhistorie van de ‘schatten’ van de Goudsberg te laten genieten.

Om dat te bewerkstelligen werden in het Corona-jaar 2020 de volgende activiteiten gestart / verricht:

Het beheer van de site www.middelpunt.nl 

De kosten van het beheer betreffen in 1e instantie het in de lucht houden van de website www.middelpunt.nl (hosting, registratie domeinnamen). Daarnaast hebben we in 2020 ook extra advertenties geplaatst via Google, daarbij geadviseerd door Elevate Digital.  Verder hebben we weer geïnvesteerd in een ‘upgrade’ van de site. Er zijn een aantal nieuwe themaroutes, gebaseerd op ons wandelnetwerk ontworpen en op onze site geplaatst. Bij die nieuwe routes zijn foto’s en tekst opgenomen van alle bezienswaardigheden waar je langs komt.

Verder is er een nieuwe fietsroute, gebaseerd op het landelijke fietsknooppuntennetwerk, ontworpen en verrijkt met informatie en beeldmateriaal en op onze site geplaatst. We zijn daarbij enorm geholpen door het bedrijf eye GRAPHICS, al jarenlang het bedrijf dat onze site technisch beheerd. De meeste uitbreidingen van de site worden overigens door vrijwilligers bedacht. Dat geldt al helemaal voor onze aanwezigheid op Facebook, Instagram en Twitter.
Informeren Lunteranen en andere potentiële bezoekers over ontwikkelingen/activiteiten en evenementen in het Goudsberggebied. Vanwege corona werd er nauwelijks iets georganiseerd. Niettemin hebben we informatie verspreid via www.middelpunt.nl , nieuwsbrieven (in 2020 waren dat er 2), social media en artikelen in kranten en tijdschriften. Gedurende 2020 beschikten wij over een database van ca 1.800 adressen.

In de editie van Wegwies 2020, die ondanks corona wel uitkwam, werd evenals in andere jaren veel aandacht geschonken aan de Goudsberg. Dit keer een dubbele pagina met ‘in vogelvlucht illustraties’ van het Goudsberggebied en aandacht voor de nieuwe wandelroutes.

Beantwoorden berichten/vragen via de site en mails naar info@middelpunt.nl. Dat waren er in 2020 enkele tientallen. Vragen over wandelmogelijkheden, begeleiding door gidsen, veel vragen over de Muur van Mussert en de IJzertijdboerderij.

Het complete jaarverslag van de stichting over 2020 kan als .pdf hier worden gedownload.