|

Sietse Lugtenburg nieuwe voorzitter Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland

Sietse Lugtenburg is de nieuwe voorzitter van Stichting Platform de Goudsberg. Hij werd in de recent gehouden bestuursvergadering unaniem benoemd. Daarmee neemt hij de rol over van Ab Welgraven. Ab heeft deze rol vanaf de oprichting in 2017 vervuld.

In 2017 was het aanvankelijk niet de bedoeling dat Ab voorzitter zou worden van de Stichting. De beoogde voorzitter vertrok echter kort voor de oprichting van de stichting naar Zeeuws-Vlaanderen. Na goed overleg heeft Ab toen deze verantwoordelijkheid op zich genomen. Zo ging hij als voorzitter van de stuurgroep die het Goudsbergproject ontwikkelde door naar de rol van voorzitter van de stichting die hetgeen was gerealiseerd in stand ging houden. En dat deed hij vol overgave tot vorige week.

‘Waar staat de Stichting precies voor?

Ab: ‘In de periode 2012 tot 2017 is op initiatief van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch samen met Geldersch Landschap en Kasteelen en de gemeente Ede het project Goudsberg, Middelpunt van Nederland gerealiseerd. Deze drie grondeigenaren bezitten samen ca 60% van het ruim 1200 hectare grote Goudsberg-gebied. Met dit project zijn vele bijzonderheden op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en natuur op een samenhangende wijze in beeld gebracht en voor een breed publiek ‘beleefbaar’ gemaakt’.

De tastbare resultaten van het initiatief uit 2012 zijn oa: een permanente tentoonstelling in Museum Lunteren en in De Koepel, een geheel vernieuwd wandelnetwerk op basis van een combinatie van een knoop- en keuzepunten-systeem, een nieuw fietspad van de Koepel naar de Lunterse Bosweg, nieuwe informatiepanelen, informatiedragers (kijkers) in het landschap over de geschiedenis van die plek, een nieuwe website middelpunt.nl landschapsobjecten waaronder het geheel vernieuwde Middelpunt van Nederland, een nieuwe Hessenhut en de Tijdlijntrap.

Met behulp van de vele sporen uit het verleden wordt het cultuur-historische verhaal van het gebied van de Goudsberg verteld.

In 2017 is dit initiatief duurzaam verankerd door de oprichting van de Stichting. Hiermee werd zeker gesteld dat het beheer van de tastbare resultaten op het gewenste niveau blijven, dat het concept in stand blijft en dat er wordt doorontwikkeld, dat er nieuwe sporen uit het verleden worden toegevoegd.

‘Hoe kijk je terug op je rol als voorzitter’?

Als je ergens aan begint weet je nooit van tevoren wat je allemaal tegenkomt, zegt Ab. Zo hebben wij in het begin veel problemen gehad met de kijkers in het veld. Het was een geheel nieuw concept met als gevolg veel aanloopproblemen.

Waar het bestuur in het algemeen en ik in mijn rol als voorzitter in het bijzonder me op heb toegelegd is, om partijen bij elkaar te brengen en te bevorderen dat we steeds gemeenschappelijke doelstellingen nastreefden. Waar ik trots op ben is dat het ons als bestuur gelukt is om de recreatieondernemers te bewegen financieel bij te dragen in de instandhouding. En al snel daarna ging de Middenstandsvereniging van Lunteren dat ook doen. Onze penningmeester Evert-Jan Moraal heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Het resultaat van deze bijdragen was dat we voldoende financiële middelen bij elkaar kregen om onze gemeenschappelijke ambitie te realiseren: in stand houden en vernieuwen.

Een mooi voorbeeld van die doorontwikkeling is de nieuwe uitzichttoren op de voormalige vuilnisbelt in Wekerom, mede daarom de naam Beltvedère gekregen. Ook daar staat een kijker bij die de geschiedenis vertelt hoe wij in de vorige eeuw omgingen met afval.

Bij de realisatie van het Goudsbergproject was een belangrijk uitgangspunt: versterken van wat er al is. Dat betekende onder andere, geen nieuw bezoekerscentrum op de Goudsberg, maar een plek midden in het dorp. Het werd Museum Lunteren. Achteraf gezien ben ik daar heel blij mee. De in het museum gerealiseerde permante tentoonstelling over de Goudsberg is voor veel bezoekers en toeristen het begin- en eindpunt van een ‘historische reis’. We faciliteren zo een bezoek aan het Goudsberggebied en we brengen ze weer terug in ons dorp, de plek waar onze ondernemers hun producten en diensten aanbieden. Een win-win situatie dus.

Welke toekomstverwachting heeft de nieuwe voorzitter?

Sietse: Belangrijk is dat we het gebied van de Goudsberg blijven doorontwikkelen. Want stilstand is vaak achteruitgang. Dat doorontwikkelen kunnen we natuurlijk niet alleen. Belangrijk is dat de grondbezitters en de ondernemers hierin meedoen. Ik heb daar overigens alle vertrouwen in, want het bestuur van de Stichting heeft hiervoor een stevig samenwerkingsverband als fundament gelegd.

Voor de ontsluiting van het gebied zie ik een belangrijk positie weggelegd voor de fiets

De fiets is een belangrijk middel om overal te kunnen komen. Lang niet overal kun je met de auto terecht en dat zouden we ook niet moeten willen. Met de fiets kun je overal komen binnen ons gebied, met uitzondering van Het Wekeromse Zand, dat zul je toch echt te voet moeten gaan verkennen. De fiets verbindt alle belangrijke plaatsen. Zie het gebied als een aderachtig landschap, met de Goudsberg als het centrale hart.

In 2018 werd de Muur van Mussert aangewezen als Rijksmonument. Het moet een gedenkplek worden waar bezoekers kunnen ervaren hoe gebeurtenissen uit het verleden het leven van nu beïnvloeden,

In 2023 besloten de eigenaar van het gebied van de Muur en de gemeente Ede dat de omgeving wordt opgeknapt. Een eerste schets van de plannen is reeds gemaakt. Onze Stichting praat mee over de verdere uitwerking.  Onze inzet hierbij is dat de uitwerking passend is bij het gebied en dat rekening wordt gehouden de belangen van alle stakeholders van de Stichting.

Het zou fijn zijn als we het jaar 2024 kunnen gebruiken om meerdere jaren vooruit te kijken. We kunnen daardoor onze ambities en activiteiten vastleggen in een meerjarenprogramma. Zo blijven we koersvast, houden we de vinger aan de pols en kunnen we de belangen van onze stakeholders goed behartigen!

Auteur: Willem de Frel