|

Gemeente Ede heeft de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Platform Goudsberg verhoogd

Dankzij het Goudsbergproject zijn vele bijzonderheden op het gebied van archeologie,
cultuurhistorie en natuur, die het Goudsberggebied kenmerken, op een samenhangende wijze in beeld gebracht en voor een breed publiek ‘beleefbaar’ gemaakt. Het Platform Goudsberg is opgericht om de verworvenheden van dit project ook voor de toekomst te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Dan hebben we het over de Hessenhut, het Middelpunt van Nederland, de Tijdlijntrap, de Germaanse put, de kijkers, de pijlpunten, het wandelnetwerk, de website middelpunt.nl, et cetera.
Dit alles dat kost uiteraard geld, veel geld en van meet af aan hebben de lokale recreatieondernemers en de Lunterse middenstand het Platform jaar in jaar uit financieel ondersteund. Zij ervaren ook dat het gebied een stuk aantrekkelijker is geworden en snappen dat goed onderhoud een absolute voorwaarde is om het aantrekkelijk te houden. Daarnaast heeft ook de gemeente vanaf het begin structureel bijgedragen en incidenteel ook provincie Gelderland. Jarenlang heeft het bestuur gepoogd de provincie te bewegen ook structureel bij te dragen maar helaas, vorig jaar heeft de provincie definitief afgehaakt. Reden voor het bestuur van het Platform om opnieuw met de gemeente te gaan praten. Daar is uit gekomen dat de gemeente Ede haar bijdrage aan ons Platform gaat verhogen. Het bestuur is de gemeente hiervoor zeer erkentelijk en ervaart dit ook als een waardering voor wijze waarop ons Platform de kwaliteit in stand houdt en ook hoe er nieuwe elementen, zoals de uitzichttoren op de voormalige vuilnisbelt, worden toegevoegd