|

Jaarverslag 2021 Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland

Het was wederom een bijzonder jaar. De pandemie had ook voor het Platform consequenties. De contacten waren veelal digitaal, evenementen waren er nauwelijks. Voor de meeste recreatieondernemers was het toch nog wel een ‘redelijk’ jaar, voor de middenstanders gold dat minder.

HET COMPLETE JAARVERSLAG KAN WORDEN GEDOWNLOAD VIA: https://middelpuntvannederland.nl/service-vragen/downloads-en-folders

De VeluweAlliantie heeft het project financiering recreatieve infrastructuur geïnitieerd met als doel de instandhouding van verbeteringen en vernieuwingen van infrastructuur betaalbaar te houden. In een deelproject daarvan, ‘Lokale systemen’, wordt de Goudsberg als een belangwekkend voorbeeld genoemd. Ondanks deze belangstelling voor de wijze waarop ons Platform recreatieondernemers en middenstanders bereid heeft gevonden mee te betalen aan het onderhoud, heeft de provincie begin van dit jaar (2022) besloten ons verzoek om ons Platform ook de komende jaren financieel te steunen niet gehonoreerd.

Er was ook goed nieuws: de nieuwe uitzichttoren op de voormalige vuilnisbelt bij Wekerom is in gebruik genomen, en in samenwerking met recreatieondernemers is een prachtig nieuwe promofilm gemaakt over de aantrekkelijkheid van het Goudsberggebied.

BEHEER BUITENOBJECTEN

Buitenobjecten zijn: het nieuwe wandelnetwerk, de kijkers, pijlpunten, informatieborden, het nieuwe Middelpunt, de nieuwe Hessenhut en de nieuwe Tijdlijntrap.

De problemen met de informatieborden zijn nu helemaal opgelost.Het onderhoud van de pijlpunten bestaat uit het tweemaal per jaar verwijderen van begroeiing.

Het onderhoud van het wandelnetwerk vergt de nodige aandacht. Op een aantal plekken zijn knooppuntpalen en bermborden verdwenen en vernield. De routes worden regelmatig na gelopen en tekortkomingen worden snel geconstateerd en doorgegeven en vervolgens hersteld.

Ook de nieuwe buitenobjecten (Middelpunt, Hessenhut en Tijdlijntrap worden periodiek gecontroleerd en onderhouden. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van vrijwilligers. Bij het middelpunt wordt in de cortenstalen ringen het gras regelmatig gemaaid. En bij de tijdlijntrap worden de treden tweemaal per jaar opgevuld en regelmatig wordt het onkruid op de treden verwijderd.

De periodieke vaste controles en het onderhoud zelf heeft het Platform uitbesteed. Naast de tijdlijntrap is vanaf het gereedkomen van de trap hebben mountainbikers een pad gecreëerd door naast de trap omhoog te fietsen. Later gingen hardlopers het pad dat zo was ontstaan ook gebruiken. In eerste instantie vanwege het gevaar heeft onze stichting in overleg met de ontwerper van de trap en onze onderhoudsleverancier in de periode 2018-2019 tot drie keer toe een hindernis gecreëerd om mountainbikers te ontmoedigen dit pad te gebruiken. Tot drie keer toe zijn deze hindernissen, de laatste met groot materieel, weer verwijderd / ongedaan gemaakt. Inmiddels is het pad door erosie (met name bij forse regenbuien) zo uitgesleten dat op termijn de stevigheid van de trap zelf wordt aangetast. Begin 2021 is onze onderhoudsleverancier met een geheel nieuw ontwerp van een drietal hindernissen gekomen. Dit ontwerp is uitvoerig besproken met de ontwerper en door hem ook goedgekeurd. Inmiddels (mei 2022) ligt er een offerte voor de realisatie van dit plan. Het vergt een flinke investering en zal uiteraard eerst met de grondeigenaar, de gemeente Ede, moeten worden besproken.

MARKETING & GASTHEERSCHAP

Marketing en gastheerschap richt zich zowel op de inwoners van Lunteren, van de gehele gemeente Ede, van de gehele Gelderse Vallei alsook op bezoekers/toeristen daarbuiten. Het gaat niet zozeer om zo veel mogelijk mensen naar de Goudsberg te krijgen, het gaat vooral om mensen die geïnteresseerd zijn in natuur, landschap en cultuurhistorie van de ‘schatten’ van de Goudsberg te laten genieten.

AFRONDEN GOUDSBERG PROJECT

In het plan van SB4 inzake de inrichting van het Middelpunt was ook opgenomen een officiële toegang tot het middelpunt aan de Hessenweg. Wat als ‘toegang’ is bedacht is verwoord in ‘Uitwerking Middelpunt van Nederland’ van SB4. In het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd over niet alleen de verfraaiing van de toegang tot het middelpunt aan de Hessenweg, maar ook over de gehele problematiek van het stukje (verharde) Hessenweg vanaf de nieuwe Hessenhut tot waar de Hessenweg een zandweg wordt. Met problematiek wordt dan bedoeld de veiligheid en het parkeerprobleem aldaar. Op dit moment (mei 2022) wordt in opdracht van het Platform een eerste verkenning gedaan naar mogelijke oplossingen door de landschapsarchitect en de vormgever die destijds bij het Goudsbergproject waren betrokken.